Algemene voorwaarden

HB Sports
Teugseweg 25 KvK: 56158270
7418 AM Deventer BTW: NL126638263B01
T: 0031 (0)570-606916

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN HB SPORTS.

Op al onze leveringen zijn van toepassing onze LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN HB SPORTS.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn 18-11-2015

ARTIKEL 1

Elke aanbieding is vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is bericht.Koopovereenkomsten zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk door ons zijnbevestigd waarbij de inhoud ter bevestiging bindend is voor beide partijen, tenzij dekoper binnen acht dagen na de verzending schriftelijk tegen de inhoud heeftgeprotesteerd. Kopieën van door onze vertegenwoordigers uitgeschreven orderbriefjesgelden niet als zulk en schriftelijke bevestiging.

ARTIKEL 2

Onze prijzen zijn steeds strikt netto exclusief belasting toegevoegde waarde en eventueleaannemersprovisie, indien tussen het ogenblik van het plaatsen van de order en deuitvoering daarvan belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege wordeningevoerd of verhoogd, dan wel onze inkoopprijzen door omstandigheden buiten onzemacht stijgen, zijn wij gerechtigd één en ander proportioneel door te berekenen aankoper en is koper gehouden de dienovereenkomstig verhoogde prijzen te betalen.Wensen wij onze verkoopprijzen te verhogen dan kunnen wij recht daartoe, alsmede demate der verhoging voor ons en koper bindend aantonen middels overlegging van eenverklaring van een registeraccountant, waaruit de proportionele stijging van onzeinkoopprijs blijkt.

ARTIKEL 3

Leveringstermijnen gelden bij benadering, overschrijding daarvan geeft geen recht opschadevergoeding, dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst. Tenzij schriftelijkanders is overeengekomen geschiedt de levering van goederen met een nettofactuurwaarde inclusief verpakking van € 250,- of minder niet franco; leveringen vangoederen met een factuurwaarde inclusief verpakking van meer dan € 250,- vindenfranco plaats. Voor zover franco wordt geleverd, is de keuze van de wijze van vervoeraan ons; schrijft de koper deze aan ons voor, dan zijn wij desgewenst gerechtigd dedaaraan verbonden kosten te onzer beoordeling geheel of gedeeltelijk aan de koper doorte berekenen. De goederen reizen daarbij steeds voor risico van de koper. Wordengoederen, waarvan het tijdstip van levering is gepasseerd, niet binnen één maandafgenomen, dan is koper toch verplicht overeenkomstig de betalingsconditie de koopprijste voldoen, alsof hij had afgenomen. Uitgeleverde goederen worden nooit teruggenomen.Wij zijn gerechtigd de levering van verkochte goederen op te schorten telkens en zolangde koper jegens ons in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting,onverschillig of deze verplichting haar ontstaan vindt in deze of enige andere transactie.Evenzeer zijn wij desgewenst bevoegd, indien aflevering in gedeelten is overeengekomenbij iedere aflevering afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 4

Wij aanvaarden slechts reclames, indien deze op het tijdstip van ontvangst der goederenworden ingediend en binnen acht dagen daarna schriftelijk door de koper wordenbevestigd, één en ander onverminderd het recht van koper later te reclameren in gevalvan verborgen gebreken. Ieder recht van reclame is vervallen, zodra de goederen zijnverwerkt. Reclames geven koper in geen geval recht zijn betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Is een reclame gegrond, dan zij wij bevoegd te onzer keuze opnieuw televeren, ter plaatse herstellingen uit te voeren of te doen uitvoeren dan wel een gedeeltevan het factuurbedrag, waarop de reclame betrekking heeft op de koopprijs in minderingte brengen. Indirecte of verdere schade komt nooit voor vergoeding in aanmerking. Deeventueel toe te kennen schadevergoeding zal derhalve nooit de factuurwaarde van hetbeschadigde te boven kunnen gaan. Besluiten wij naar aanleiding van een reclame totreparatie, dan dienen de betreffende goederen franco aan ons te worden toegezonden.Hetzelfde geldt indien koper naar aanleiding ener door ons verstrekte garantie bij onswenst te reclameren. Is terecht een beroep op de garantie gedaan, dan zijn wij te onzerkeuze gerechtigd tot reparatie dan wel vervanging, waarmede wij aan al onzeverplichtingen uit hoofde van de garantie hebben voldaan, zodat daaronder niet valtuitbouw, inbouw, aanpassing of herstel van andere apparatuur en eventuele indirecteschade. Voor zover de koopovereenkomst betrekking heeft op de leverantie vangoederen, welke in constructie, maten en kwaliteiten niet tot onze handelsvoorraadbehorend doch geschiedt volgens tekening, modellen, dan wel specificatie van koper,wordt door ons slechts garantie gegeven, wanneer de order vergezeld gaat vantekeningen, modellen, dan wel specificaties, vermeldende alle details, waaraan de televeren goederen dienen te voldoen. Wij worden geacht aan onze garantieverplichtingente hebben voldaan. Indien wij deze gegevens aan onze leverancier(s) hebbendoorgegeven, waarbij wij evenwel op ons nemen al die rechten, welke wij tegenoveronze leverancier geldend kunnen maken, over te dragen aan koper.

ARTIKEL 5

A. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper,totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen in ieder gevalde vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.B. Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zakenniet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen denormale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van deverkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die dekoper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.C. De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met denodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.D. De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd ennog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met denakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigtte gaan verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijnterreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechtenvan de verkoper.E. Voornoemde onder A t/m D opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkopertoekomende rechten onverlet.

ARTIKEL 6

Omstandigheden buiten onze wil en ons toedoen, welke van dien aard zijn, dat nalevingvan de overeenkomst met naar verhouding disproportionele kosten gepaard gaat ofredelijkerwijze niet van ons uit anderen hoofde kan worden verlangd, gelden alsovermacht: wij hebben alsdan het recht de overeenkomst, voor zover nog nietuitgevoerd, te annuleren of -zulks naar onze keus- de leveringen uit te stellen totdat de omstandigheden, welke de overmacht veroorzaken, niet meer aanwezig zijn. Alsovermacht zullen daarbij onder meer ook gelden oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie,werkstaking, uitsluiting en moeilijkheden bij het verkrijgen van de grondstoffen, zowel inde fabrieken van welke wij onze artikelen betrekken als in eigen bedrijf, zonder dat wijde invloed van één en ander hebben aan te tonen.

ARTIKEL 7

Betaling dient te geschieden, zoals in de overeenkomst van koop en verkoop isneergelegd en binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet op deze wijzeplaatsvindt, dan is koper aan ons zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling isvereist een rentevergoeding verschuldigd van 1¼% per maand, berekend over hetopenstaande factuurbedrag vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvindentot aan de dag der algehele voldoening, waarbij gedeelten van een maand voor een vollemaand gerekend worden.

ARTIKEL 8

Wij zijn gemachtigd, indien de geconvenieerde leveringstermijn verstreken is, totlevering over te gaan. Blijft koper als dan in gebreke met de afname der goederen, danzijn wij bevoegd desgewenst te factureren onder aanbieding der goederen. Extra kostenwelke ontstaan doordat koper in gebreke blijft met de afname, zijn voor rekening vankoper, waarbij de opslagkosten worden gefixeerd op een bedrag gelijk aan 1% derfactuurwaarde per dag, al welke kosten tegelijkertijd met de inontvangstneming doorkoper dienen te worden betaald. Wij zijn echter te onzer verkiezing gerechtigd, indienkoper in gebreke blijft met de tijdige afname der goederen, eenzijdig de koop en verkoopte ontbinden, in welk geval wij de koper daarvan bij aangetekende brief in kennis stellenen de koper terzake van winstderving en schadevergoeding aan ons verschuldigd wordteen bedrag gelijk aan 35% der overeenkomen koopsom.

ARTIKEL 9

Nadrukkelijk stellen wij vast, dat door ons verstrekte modellen en tekeningen de doorons gevoerde goederen hun maten en hun overige eigenschappen zo goed mogelijkweergeven. Geringe afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot niet naleving derovereenkomst door koper. Koper is niet gerechtigd door ons aan hem verschaftemodellen en tekeningen, al dan niet met bijbehorende tekst te kopiëren en voor enigeander doel te gebruiken dan waarvoor zij aan koper zijn verstrekt.

ARTIKEL 10

Op al onze verkopen en leveringen is, met uitsluiting van ieder ander recht, slechtsNederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, dezeovereenkomst betreffende of daarmee verband houdend, welke tussen koper en onsmochten opkomen, zullen door ons met uitsluiting van de gewone rechter, wordenberecht door de Rechtbank te Zutphen. Blijft de koper met het nakomen van enigeverplichting jegens ons in gebreke en zijn wij daardoor genoodzaakt onze vordering terincasso te geven, dan is de koper gehouden aan ons een bijdrage in debuitengerechtelijke kosten te verschaffen gelijk aan 10% van het te incasseren bedraginclusief rente.

Over INOV-8

Inov-8 opereert in de extremiteiten van sport. U zult ons vinden in s'werelds meest veeleisende en avontuurlijke omstandigheden: alle soorten terreinen, veeleisende condities en hardcore workouts. Hoe onvoorspelbaar ook.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op info@hb-sports.nl